FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिर्षक प्रकाशित मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज फोटो

साझेदारी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना

09/25/2022 - 13:30 ७९-८० PDF icon Notice.PDF

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने बारे

09/11/2022 - 07:14 ७९-८०

छ्लफलमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा

09/06/2022 - 13:34 ७९-८०

एम आइ एस अपरेटर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

09/05/2022 - 19:33 ७९-८०

एम आई एस अपरेटर करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना

08/28/2022 - 11:34 ७९-८०

कबाड संकलन सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

08/26/2022 - 12:27 ७९-८० PDF icon notice.PDF

करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना

08/22/2022 - 15:17 ७९-८० PDF icon आवेदनको ढाँचा_0_0_1_0_0.pdf

रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

08/22/2022 - 15:10 ७९-८०

रोजगार सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

08/21/2022 - 16:14 ७९-८०

कवाड संकलनको लागि आह्वान गरेको सूचना

08/18/2022 - 13:50 ७९-८० PDF icon notice.PDF

रोजगार सहायक प्रारम्भिक योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

08/08/2022 - 15:27 ७९-८० PDF icon notice.PDF

सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नवीकरण सम्बन्धि सूचना

07/17/2022 - 12:52 ७९-८० PDF icon notice.PDF

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

07/13/2022 - 12:45 ७८/७९ PDF icon notice.PDF, PDF icon आवेदनको ढाँचा_0_0_1_0.pdf

एकीकृत वस्तु स्थित विवरण संकलन प्रणालि पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन

07/01/2022 - 10:13 ७८/७९ PDF icon notice.PDF

एकीकृत वस्तुस्थित विवरण तयारीको लागि दरखास्त पेश भएका उम्मेदवारहरुको प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परिक्षा सम्बन्धि सूचना

06/27/2022 - 11:56 ७८/७९ PDF icon सूचना.PDF

Pages