FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

रा.प.द्वितीय वा अधिकृतस्तर नवौं दशौं

८०/८१ 07/17/2024 - 15:53 PDF icon रा.प.द्वितीय वा अधिकृतस्तर नवौं दशौं.pdf

राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणी विहिन निजामती कर्मचारीको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम

८०/८१ 07/11/2024 - 15:33 PDF icon का.स.मु.फाराम_रा.प.अनं(1).pdf

सम्पति विवरण फारम

८०/८१ 07/24/2023 - 16:16 PDF icon Sampati_Form_1.pdf

सार्वजनिक सुनुवाई फारम

७९-८० 03/21/2023 - 12:05 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई फारम.pdf

वडा स्तरिय योजना अनगुमन फारम (५ लाख भन्दा कम)

७९-८० 03/21/2023 - 12:05 PDF icon वडा स्तरिय योजना अनगुमन फारम.pdf

पालिका स्तरिय योजना अनुगमन फारम(५ लाख माथि)

७९-८० 03/21/2023 - 11:33 PDF icon योजना अनुगमन फारम.pdf

भ्रमण प्रतिवेदन

७९-८० 03/12/2023 - 13:31 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन.pdf

परिक्षा आवेदन फारम

७९-८० 03/02/2023 - 15:44 PDF icon दरखास्त फारम.pdf

जन्म दर्ताको सुचना फारम

७९-८० 03/02/2023 - 15:43 PDF icon जन्म दर्ताको सुचना फारम.pdf

सम्बन्ध विच्छ्दको सुचना फारम

७९-८० 03/02/2023 - 15:42 PDF icon सम्बन्ध विच्छ्दको सुचना फारम.pdf

कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन फारम शिक्षक

७९-८० 03/02/2023 - 13:27 PDF icon कार्य सम्पादन तथा मुल्याङकन फारम शिक्षक.pdf

सम्पति विवरण फारम

७९-८० 03/02/2023 - 13:24 PDF icon सम्पति विवरण फारम.pdf

कर्मचारी सञ्चय कोष Special Loan Form (विशेष सापटी आवेदन फारम)

७९-८० 10/20/2022 - 11:45 PDF icon सञ्चयकोषको विशेष सापटीको आवेदन फारम.pdf

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम स्थानीय

७९-८० 10/19/2022 - 10:29 PDF icon कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम गापा.pdf

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु.) फारम (स्वास्थ्यको लागि)

७९-८० 10/19/2022 - 10:28 PDF icon अधिकृतस्तर.pdf, PDF icon सहायकस्तर.pdf

भ्रमण आदेश

७९-८० 03/12/2022 - 13:24 PDF icon भ्रमण आदेश.pdf

सूचना माग निवेदन

७८/७९ 03/02/2022 - 15:59 PDF icon सूचना माग निवेदन.pdf